Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja DARIUS LUKAS PTE. LTD,  (toliau – mes, Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei mÅ«sų interneto svetainės https://www.anglukalbosklubas.com (toliau - Interneto svetainė), veikimo sąlygas.

1.2. Mes siekiame užtikrinti, kad mÅ«sų prekių ar paslaugų pirkėjai, Interneto svetainės lankytojai, kandidatai  į darbo vietas ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mÅ«sų veikla bei bÅ«tų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Šioje Politikoje JÅ«s rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) JÅ«sų asmens duomenis.

1.3. Mes savo veiklos metu vadovaujamės šiais duomenų tvarkymo principais:

1.3.1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.3.2. Asmens duomenys turi bÅ«ti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu bÅ«du; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

1.3.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.3.4. Asmens duomenys turi bÅ«ti tikslÅ«s ir prireikus atnaujinami; turi bÅ«ti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslÅ«s, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, bÅ«tų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.3.5. Asmens duomenys turi bÅ«ti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę bÅ«tų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra bÅ«tina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.3.6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

1.3.7. Mes esame atsakingi už tai, kad bÅ«tų laikomasi aukšÄiau nurodytų principų, ir turime sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

1.4. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau - BDAR). Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR.

 

 2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Pateikdami savo asmens duomenis, JÅ«s sutinkate ir neprieštaraujate, kad mes tvarkytume juos šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2.2. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Jums lankantis Interneto svetainėje, perkant prekes ar paslaugas, siekiant dirbti su mumis ir kitais asmens duomenų pateikimo atvejais ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant JÅ«sų asmens duomenis duomenų gavėjams.

2.3. Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėje ir/ar nepirkti mÅ«sų prekių ar paslaugų.

2.4. JÅ«s esate atsakingi už tai, kad JÅ«sų pateikiami duomenys bÅ«tų tikslÅ«s, teisingi ir išsamÅ«s. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, JÅ«s privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog JÅ«s nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

2.5. Subjektai, kuriems mes galime atskleisti JÅ«sų asmens duomenis, yra aprašyti prie kiekvienos žemiau aprašytos duomenų tvarkymo veiklos.

2.6. JÅ«sų asmens duomenis gauname šiais bÅ«dais: 

2.6.1. jums užpildant duomenis produktų ar paslaugų įsigijimo metu;

2.6.2. iš Interneto svetainės siunčiantis duomenis (įsigyto produkto ar kitokią (ne)mokamą medžiagą, el.knygas);

2.6.3. dalyvaujant konkursuose ar apklausose;

2.6.4. Iš vartotojo paskyros.

2.6.5. Pateikiant duomenis kitais Šalių sutartais bÅ«dais, pagal Duomenų valdytojo kvietimą ar jÅ«sų iniciatyvą.

3. Asmens duomenų tvarkymas kandidatų į darbo vietas ar laisvai samdomų asmenų paslaugų atrankos tikslais

 3.1. Tuo atveju, jei nuspręsite kreiptis į mus siekdami dalyvauti personalo ar paslaugų teikėjų atrankoje, mes atrankos į darbo vietas ar laisvai samdomų asmenų paslaugų pirkimo tikslais tvarkysime JÅ«sų kaip kandidato(-ės) pateiktus asmens duomenis.

3.2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas (JÅ«sų sutikimas, duotas pateikiant savo asmens duomenis) ir b) punktas (tvarkymas siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį). 

3.3. Mes užtikriname, kad būtų tvarkomi tik leidžiami tvarkyti Jūsų kaip kandidato(-ės) asmens duomenys.

4. Asmens duomenų tvarkymas pardavimo, paslaugos teikimo, rinkodaros tikslais

4.1. Mes parduodame anglų kalbos mokymo paslaugas ir su tuo susijusius produktus ir dėl to turime naudoti JÅ«sų asmens duomenis šiais su prekių ar paslaugų pardavimu susijusiais tikslais:

4.1.1. Kredito kortelės autorizacija apmokėjimo užtikrinimui. Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (sutarties vykdymas arba bÅ«tini veiksmai prieš sudarant sutartį);

4.1.2. Internetinės pirkėjo paskyros (klientų profilių) administravimas. Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (sutarties vykdymas arba bÅ«tini veiksmai prieš sudarant sutartį);

4.1.3. Sutarčių dėl prekių ar paslaugų pirkimo - pardavimo su klientais sudarymas ir vykdymas. Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (sutarties vykdymas arba bÅ«tini veiksmai prieš sudarant sutartį);

4.1.4. Bendradarbiavimo sutarčių su tiekėjais sudarymas ir vykdymas. Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (sutarties vykdymas arba bÅ«tini veiksmai prieš sudarant sutartį).

4.2. Tuo atveju, kai Jūsų asmens duomenys mums yra reikalingi sutarties vykdymui arba mums taikomos teisinės prievolės vykdymui, asmens duomenų pateikimas yra būtinas, jų nepateikus mes negalėsime Jums parduoti prekių ar paslaugų.

4.3. AukšÄiau nurodytais tikslais tvarkomi tokie tiesiogiai iš klientų ar iš trečiųjų šalių – mokėjimų administravimo įmonių ar bankų - gauti asmens duomenys (priklausomai nuo tikslo asmens duomenys tvarkomi skirtinga apimtimi):

4.3.1. Vardas;

4.3.2. Pavardė;

4.3.3. Gimimo data (jeigu taikoma);

4.3.4. Paso numeris (jeigu taikoma);

4.3.5. Banko kortelės tipas, numeris ir galiojimo data;

4.3.6. Gyvenamosios vietos adresas (jeigu taikoma);

4.3.7. El. pašto adresas;

4.3.8. Telefono numeris (jeigu taikoma);

4.3.9. Informacija apie apsilankymą Interneto svetainėje;

4.3.10. Kita konkrečioms paslaugoms suteikti reikalinga informacija.

4.4. Prie šiais tikslais tvarkomų asmens duomenų gali bÅ«ti sudaryta prieiga IT aptarnavimą atliekančioms bei apskaitos paslaugas teikiančioms įmonėms, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojai. 

4.5. Paslaugos teikimo tikslais jÅ«sų duomenys bus tvarkomi siunčiant jÅ«sų nurodytu elektroninio pašto adresu informaciją, tiesiogiai susijusią su įsigytu produktu ar paslauga, kiek tai susiję su jų turiniu, taikoma metodika, žinių tikrinimu ar priminimais.

4.6. Rinkodaros tikslais jÅ«sų asmens duomenys tvarkomi tik jums dėl to sutinkant. Rinkodaros tikslais duomenų tvarkymas vyksta jÅ«sų elektroniniu paštu siunčiant jums informaciją apie galimą tolesnį mokymąsį, kitus Duomenų valdytojo siÅ«lomus produktus, mokymosi bendruomenės įvykius ar kvietimus.

5. Asmens duomenų tvarkymas vaizdo stebėjimo tikslais

5.1. Vaizdo stebėjimas nėra atliekamas.

5.2. Interneto svetainėje įsigijus tam tikrus mokymo produktus, mokymo sesijos realiuoju laiku gali bÅ«ti įrašomos ir naudojamos mokymo grupės sturentų informavimui ar kitais Duomenų valdytojo turimais edukacijos bei paslaugos populiarinimo tikslais. Visais atvejais gausime jÅ«sų išansktinį sutikimą dėl tokio įrašo darymo ir jo naudojimo, o taip pat – nedelsiant atsižvelgsime į vėliau išreikštą jÅ«sų prieštaravimą tolesniam įrašo naudojimui ir jį pašalinsime.

 6. Asmens duomenų tvarkymas įsiskolinimų valdymo tikslu

 6.1. Jei JÅ«s kaip mÅ«sų sutartinis klientas delsite atsiskaityti už mÅ«sų suteiktas paslaugas, mes galime bÅ«ti priversti tvarkyti tokius iš JÅ«sų gautus asmens duomenis įsiskolinimų valdymo tikslu:

6.1.1. Vardas;

6.1.2. Pavardė;

6.1.3. Telefono numeris;

6.1.4. El. pašto adresas;

6.1.5. Kiti šiame kontekste bÅ«tini duomenys.

6.2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas – teisėtas mÅ«sų interesas gauti apmokėjimą už suteiktas paslaugas.

6.3. JÅ«sų duomenis, kuriuos tvarkome šiuo tikslu, mes galime perduoti tretiesiems asmenims – teismams, antstoliams, o jų tvarkymui pasitelkiame IT aptarnavimo paslaugas mums teikiančias įmones ir teisininkus, veikiančius kaip duomenų tvarkytojai.

7. Asmens duomenų tvarkymas buhalterinės apskaitos tikslu

 7.1. Tuo atveju, jei naudojatės mÅ«sų paslaugomis, mes buhalterinės apskaitos tikslais tvarkome tokius JÅ«sų asmens duomenis:

7.1.1. Vardas;

7.1.2. Pavardė;

7.1.3. Adresas;

7.1.4. El. pašto adresas; 

7.1.5. Telefono numeris;

7.1.6. Atsiskaitymo priemonių duomenys, atsiskaitymo suma, laikas.

7.2. Teisiniais asmens duomenų tvarkymo pagrindais yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas – sutarties su Jumis kaip siuntėju vykdymas ir c) punktas – mums taikomos teisinės prievolės tinkamai vesti buhalterinę apskaitą vykdymas.

7.3. JÅ«sų duomenų, kuriuos tvarkome šiuo tikslu, mes neperduodame tretiesiems asmenims, tačiau jų tvarkymui pasitelkiame IT aptarnavimo ir atsiskaitymo administravimo paslaugas mums teikiančias įmones, veikiančias kaip duomenų tvarkytojai.

8. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

8.1. Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

8.2. Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretÅ«s JÅ«sų asmens duomenys. 

8.3. Mes taikome tokius asmens duomenų saugojimo terminus:

Nr.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Saugojimo terminas

 1. 

Kandidatų į darbo vietas atranka

Iki atrankos į darbo vietą pabaigos.

 2.   

Asmens duomenų tvarkymas pardavimo, paslaugos teikimo, rinkodaros tikslais

3 metus nuo paskutinio apsilankymo

 3. 

Buhalterinė apskaita

10 metų nuo buhalterinės apskaitos dokumento išrašymo

 4. 

Kredito kortelės autorizacijos ar apmokėjimo užtikrinimui

1 metus nuo duomenų gavimo

 5. 

Vaizdo įrašymas

3 metus nuo įrašo padarymo

 6. 

Klientų profilių administravimas

3 metus nuo paskutinio apsilankymo dienos

 7. 

Įsiskolinimų valdymas

1 metus nuo įsiskolinimo padengimo dienos

 8. 

Bendradarbiavimo sutarčių su darbuotojais ar laisvai samdomais paslaugų teikėjais sudarymas ir vykdymas

5 metai nuo dalykinių santykių pabaigos

8.4. Išimtys iš aukšÄiau nurodytų saugojimo terminų gali bÅ«ti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia JÅ«sų kaip duomenų subjekto teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuoti.

8.5. Tuo atveju, jei tam tikri JÅ«sų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus bÅ«tini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedÅ«rą.

9. JÅ«sų teisės

9.1. JÅ«s turite teisę bet kada, pateikę mums prašymą, susipažinti su mÅ«sų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų. 

9.2. JÅ«s turite teisę bet kada paspausti „Unsubscribe“ nuorodą gaunamo el.laiško apačioje. Tokiu bÅ«du atsisakysite jÅ«sų duomenų naudojimo informavimo bei rinkodaros tikslais. Jeigu turite įsigiję mokamą narystę, gaunamos informacijos pasirinkimus galite atlikti savo paskyroje.

9.3. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, JÅ«s turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

9.4. JÅ«s galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą el. paštu [email protected] arba paštu siųsdami prašymą Duomenų valdytojo adresu.

10. Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas

10.1. Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu [email protected] .

10.2. Jei nesate patenkinti mÅ«sų atsakymu ar manote, kad tvarkome JÅ«sų duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, JÅ«s turite teisę pateikti skundą Duomenų valdytojo arba savo valstybėje veikiančiai asmens duomenų priežiÅ«ros institucijai. 

11. Informacija apie naudojamus slapukus

11.1. Jums lankantis Interneto svetainėje, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą, kuris atitiktų JÅ«sų poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi JÅ«sų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

11.2. Slapukų pagalba mes siekiame užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačias Interneto svetaines. 

11.3. Slapukus, naudojamus mÅ«sų Interneto svetainėje, galima sugrupuoti į šiuos tipus:

11.3.1. Svetainės veikimui bÅ«tini slapukai yra skirti tam, kad atitinkama mÅ«sų svetainės galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių konkrečios svetainės sričių. Funkciniai slapukai pagerina JÅ«sų patirtį svetainėje. Pavyzdžiui, šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip JÅ«sų vartotojo vardas Jums prisijungus prie Interneto svetainės. Šie slapukai gali bÅ«ti naudojami JÅ«sų pageidautoms paslaugoms suteikti, pavyzdžiui, norint užsakyti siuntų surinkimo ir pristatymo paslaugas arba pasinaudoti trečiosios šalies paslaugomis, pavyzdžiui, socialinės medijos funkcijomis

11.3.2. Veiklos (analitiniai) slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.

11.3.3. Rinkodaros slapukai yra naudojami lankytojų stebėjimui įvairiose svetainėje. Ketinama rodyti skelbimus, kurie yra aktualÅ«s ir patrauklÅ«s individualiam vartotojui, taigi yra vertingesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams.

11.4. Slapukų pagalba mes renkame Interneto svetainių lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – kompiuterio identifikatorius interneto protokolo tinkluose. Jis gali bÅ«ti naudojamas renkant įvairią statistinę bei demografinę informaciją, skirtą Interneto svetainių administravimui ir tinklo sutrikimų diagnostikai, tačiau nėra naudojami siekiant nustatyti JÅ«sų tapatybę. Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. 

11.5. Detali informacija apie naudojamus slapukus:

11.5.1.Funkciniai slapukai

Pavadinias

Tiekėjas

Tikslas

Trukmė

Tipas 

[SessionID#27]

Paypal

Pending

3 years

HTTP Cookie

__cfduid

www.anglukalbosklubas.com

Naudojamas turinio tinkle „Cloudflare“, kad bÅ«tų galima nustatyti patikimą interneto srautą.

29 days

HTTP Cookie

__paypal_storage__

Paypal

Naudojamas kartu su „PayPal“ mokėjimo funkcija svetainėje. Slapukas yra bÅ«tinas norint atlikti saugią operaciją per „PayPal“.

Persistent

HTML Local Storage

__stripe_mid

Stripe

Šis slapukas yra bÅ«tinas norint atlikti kredito kortelių operacijas svetainėje. Paslaugą teikia „Stripe.com“, kuri leidžia atlikti operacijas internetu, neišsaugojant jokios kreditinės kortelės informacijos.

1 year

HTTP Cookie

__stripe_sid

Stripe

Šis slapukas yra bÅ«tinas norint atlikti kredito kortelių operacijas svetainėje. Paslaugą teikia „Stripe.com“, kuri leidžia atlikti operacijas internetu, neišsaugojant jokios kreditinės kortelės informacijos.

1 day

HTTP Cookie

_kjb_session

www.anglukalbosklubas.com

Pending

1 day

HTTP Cookie

akavpau_ppsd

Paypal

ŠÄ¯ slapuką teikia „Paypal“. Slapukas naudojamas vykdant operacijas svetainėje. Slapukas yra bÅ«tinas saugioms operacijoms atlikti.

Session

HTTP Cookie

connect.sid

Paypal

Slapukas yra bÅ«tinas norint saugiai prisijungti ir aptikti bet kokį šlamštą ar piktnaudžiavimą svetaine.

Session

HTTP Cookie

CookieConsent

Cookiebot

Išsaugo vartotojo slapuko sutikimo bÅ«seną dabartiniam domenui

1 year

HTTP Cookie

https://q.stripe.com/

Stripe

Šis slapukas yra bÅ«tinas norint atlikti kredito kortelių operacijas svetainėje. Paslaugą teikia „Stripe.com“, kuri leidžia atlikti operacijas internetu, neišsaugojant jokios kreditinės kortelės informacijos.

Session

Pixel Tracker

m

Stripe

Nurodo įrenginį, naudojamą norint patekti į svetainę. Tai leidžia atitinkamai suformatuoti svetainę.

10 years

HTTP Cookie

ts

Paypal

Naudojamas kartu su „PayPal“ mokėjimo funkcija svetainėje. Slapukas yra bÅ«tinas norint atlikti saugią operaciją per „PayPal“.

Session

Pixel Tracker

ts_c

Paypal

Naudojamas kartu su „PayPal“ mokėjimo funkcija svetainėje. Slapukas yra bÅ«tinas norint atlikti saugią operaciją per „PayPal“.

3 years

HTTP Cookie

undefined

Wistia

Pending

Persistent

HTML Local Storage

vs_uniques_landing_page

www.anglukalbosklubas.com

Pending

20 years

HTTP Cookie

vs_uniques_offer

www.anglukalbosklubas.com

Pending

20 years

HTTP Cookie

wistia-video-progress-3pc10e1ds7

Wistia

Pending

Persistent

HTML Local Storage

wistia-video-progress-egnt95k8f8

Wistia

Pending

Persistent

HTML Local Storage

wistia-video-progress-ob1c8h4zzm

Wistia

Pending

Persistent

HTML Local Storage

wistia-video-progress-swar4mdob1

Wistia

Pending

Persistent

HTML Local Storage

wistia-video-progress-ve4e31ozkq

Wistia

Pending

Persistent

HTML Local Storage

   1. Analitiniai slapukai

Pavadinias

Tiekėjas

Tikslas

Trukmė

Tipas 

_ga

Google

Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.

2 years

HTTP Cookie

_gat

Google

Naudojama „Google Analytics“ užklausos rodikliui reguliuoti

1 day

HTTP Cookie

_gid

Google

Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.

1 day

HTTP Cookie

loglevel

Wistia

Renka duomenis apie lankytojų sąveiką su svetainės vaizdo turiniu - šie duomenys naudojami norint, kad svetainės vaizdo turinys bÅ«tų aktualesnis lankytojo atžvilgiu.

Persistent

HTML Local Storage

wistia

Wistia

Slapukas svetainėje naudojamas tam, kad stebėtų, kaip lankytojai naudojasi vaizdo turiniu - Slapuko šaknys kyla iš „Wistia“, teikiančios vaizdo įrašÅ³ programinę įrangą svetainėms

Persistent

HTML Local Storage

   1. Rinkodaros slapukai

Pavadinias

Tiekėjas

Tikslas

Trukmė

Tipas 

_fbp

connect.facebook.net

„Facebook“ naudojamas reklaminių produktų, tokių kaip realiojo laiko kainų siÅ«lymas iš trečiųjų šalių reklamuotojams, serijai pristatyti.

3 months

HTTP Cookie

ads/ga-audiences

Google

Naudojama „Google AdWords“, kad vėl sudomintų lankytojus, kurie gali konvertuoti į klientus, atsižvelgiant į lankytojo elgesį internetinėse svetainėse.

Session

Pixel Tracker

fr

Facebook

„Facebook“ naudojamas reklaminių produktų, tokių kaip realiojo laiko kainų siÅ«lymas iš trečiųjų šalių reklamuotojams, serijai pristatyti.

3 months

HTTP Cookie

tr

Facebook

„Facebook“ naudojamas reklaminių produktų, tokių kaip realiojo laiko kainų siÅ«lymas iš trečiųjų šalių reklamuotojams, serijai pristatyti.

Session

Pixel Tracker

11.6. JÅ«s galite ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkę atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, šią informaciją turėtumėte rasti jos žinyno meniu. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant bÅ«tinus slapukus), Jums gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainių funkcijų.


12. Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas

12.1. Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti JÅ«sų informaciją kitiems, nei aukšÄiau aprašyta, subjektams:

12.1.1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);

12.1.2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

12.1.3. Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;

12.1.4. Kitais atvejais su JÅ«sų sutikimu arba teisėtu prašymu.

12.2. Bet kokie Jūsų mums pateikti asmens duomenys teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.

12.3. Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mÅ«sų paskyras socialiniuose tinkluose. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mÅ«sų paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali bÅ«ti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis:

12.3.1. Socialiniame tinkle „Facebook“ Duomenų politika pateikiama adresu https://www.facebook.com/policy.php;

12.3.2. Socialiniame tinkle „LinkedIn“ Privatumo politiką (anglų kalba) galite rasti adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

12.3.4. Socialiniame tinkle „Instagram“ Privatumo politika (anglų kalba) pateikiama adresu https://help.instagram.com/155833707900388. 

12.4. Taip pat atkreipiame JÅ«sų dėmesį, kad Interneto svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikdamas(-a) kokią nors informaciją apie save kitame interneto tinklapyje turėtumėte susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kita pateikiama informacija. 

13.1. Baigiamosios nuostatos

13.2. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikomas BDAR, o ginčo atveju - Lietuvos Respublikos teisė.

13.3. Mes neatsakome už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl JÅ«sų ar trečiųjų asmenų, veikiančių su JÅ«sų žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainių naudojimą. Mes taip pat neatsakome už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetainėmis trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su mumis, Jumis ar kitais duomenų subjektais, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

13.4. Ši Politika peržiÅ«rima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per trejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

13.5. Jei naudositės Interneto svetainėmis ir mÅ«sų paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad JÅ«s neprieštaraujate ir esate supažindinti su atliktais pakeitimais.

13.6. Privatumo taisyklių redakcijos data: 2020 m. kovo 4 d.

 

ENGLISH LANGUAGE CLUB

Privacy policy

 1. General provisions

1.1. This privacy policy (hereinafter – the Policy) regulates the main principles and rules regarding the collection, processing and storage of personal data carried out by DARIUS LUKAS PTE. LTC, registration No 201922226E, address of registration: 7 Temasek boulevard #12-07 Suntec Tower One, Singapore 38987 (hereinafter – we, Data administrator), and terms of operation of our website https://www.anglukalbosklubas.com/ (hereinafter – the Website).

1.2. We aim to ensure that the users of our goods or services, visitors to the Website, candidates for employment and other persons whose personal data we process, would entirely trust our services and would be informed in a transparent manner of how we process their data. In this Policy you shall find information on how we collect and use (or would like to collect and use) your personal data.

1.3. In our business operations, we are guided by the following data processing principles:

1.3.1. Personal data shall be processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to the data subject (principle of lawfulness, fairness and transparency);

1.3.2. Personal data shall be collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes; further processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes shall not be considered to be incompatible with the initial purposes (principle of purpose limitation);

1.3.3. Personal data shall be adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed (principle of data minimisation);

1.3.4. Personal data shall be accurate and, where necessary, kept up to date; every reasonable step must be taken to ensure that personal data that are inaccurate, having regard to the purposes for which they are processed, are erased or rectified without delay (principle of accuracy);

1.3.5. Personal data shall be kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data are processed; personal data may be stored for longer periods insofar as the personal data will be processed solely for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes subject to implementation of the appropriate technical and organisational measures required to safeguard the rights and freedoms of the data subject (principle of storage limitation); 

1.3.6. Personal data shall be processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data, including protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage, using appropriate technical or organisational measures (principle of integrity and confidentiality);

1.3.7. We are responsible for following, and for competence to demonstrate compliance with, the abovementioned principles (principle of accountability).

1.4. This Policy has been prepared in accordance to the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, hereinafter – the GDPR). The notions used in this Policy shall be understood as defined in the GDPR. 

 

2. Personal data collection, processing, storage 

2.1. By providing your personal data, you agree to us processing it for purposes and by means and order laid out in the Policy and laws.

2.2. It is very important that you read the Policy carefully, because when you visit the Websites, purchase and use our services, apply for employment and submit personal data for other purposes, this Policy will be directly applicable to the collection, processing, and, in the cases provided for in the Policy, transition of your personal data to recipients. 

2.3. If you do not agree with this Policy and the processing of personal data described therein, please do not visit the Websites and / or use our services

2.4. You are responsible for ensuring that the data you provide is precise, correct and detailed. The input of incorrect data is considered to be a violation of the Policy. If the data provided changes, you must immediately inform us about it. We shall under no circumstances be responsible for damages that may arise for you and (or) third parties if you provide incorrect and (or) undetailed personal data or did not request supplementation and (or) correction of data when they changed. 

2.5. The entities to which we may disclose your personal data are described in each of the data processing activities laid down below.

2.6. Your personal data are obtained in the following ways: 

2.6.1. When you provide the necessary data for purchasing goods and services;

2.6.2. When you use the data from the Website (material about the purchased product or other payable or free material, e-books);

2.6.3. When you take part in competitions or surveys; 

2.6.4. From the user‘s account.

2.6.5. When you submit data in other ways agreed by the Parties on the Sata administrator‘s request or on your initiative.

 

3. Processing of personal data for the purpose of selecting candidates for employment

3.1. If you decide to contact us for recruitment, we will process personal data submitted by you as a candidate for recruitment purposes or for purposes of purchasing services from freelancers.

3.2. The legal basis for processing personal data is Article 6 (1) (a) (Your consent given by submitting your data) and (b) (processing in order to take steps prior to entering into a contract) of the GDPR. 

3.3. We shall ensure that only the allowed personal data of you as the candidate is processed.

 

4. Processing of personal data for the provision of services and marketing purposes

4.1 We provide the English language teaching services and related products and therefore need to use your personal data for the following purposes related to the provision of services:

4.1.1.  Credit card authorization to ensure payment. Legal basis for processing personal data for this purpose is Article 6 (1) (b) (performance of a contract or necessary steps prior to entering into a contract);

4.1.2. Administration of internet buyer (clients profile) account. The legal basis for processing personal data for this purpose is Article 6 (1) (b) (performance of a contract or necessary steps prior to entering into a contract);

4.1.3. Conclusion and execution of contracts on purchasing products or services. The legal basis for processing personal data for this purpose is Article 6 (1) (b) (performance of a contract or necessary steps prior to entering into a contract); 

4.1.4. Conclusion and execution of collaboration contracts with suppliers. The legal basis for processing personal data for this purpose is Article 6 (1) (b) (performance of a contract or necessary steps prior to entering into a contract); 

4.2. Where your personal data are necessary for us to perform the contract or to fulfil our legal obligations, the submission of personal data is necessary as we otherwise will not be able to provide you with our services.

4.3. For the purposes mentioned above, the following personal data received directly from clients or third parties – payment administration companies or banks – are processed (depending on the purpose, the personal data are processed within different extent):

 

4.3.1. Name;

4.3.2. Surname;

4.3.3. Date of birth (when requested);

4.3.4. Passport number (when requested);

4.3.5. Bank card type, number and expiry date;

4.3.6. Address of residence (when requested);

4.3.7. E-mail address;

4.3.8. Telephone number (when requested);

4.3.9. Information about the visit to the website;

4.3.10. Other information necessary for provision of specific services.

4.4. Personal data processed for these purposes may be made available to companies that provide IT services, acting as data processors. 

4.5. For the purposes of provision of services, your data will be processed by e-mailing the information directly related with the purchased product or service, regarding their content, applied method, checking familiarization with the information or reminders, to the address provided by you. 

4.6. Your personal data shall be processed for marketing purposes only on your consent. Personal data processing for marketing purposes shall be performed by e-mailing to you the information about the possibility of extended learning, other products offered by Data administrator, events of the teaching/learning community or invitations.

 

5. Processing of personal data for video monitoring purposes

5.1. Video monitoring is not carried out.

5.2. After purchasing some teaching products on the website, the real-time teaching session may be video monitored and used for students‘ information or for other educational, service promotion or other purposes pursued by the Data administrator. In all cases we shall apply for your advance consent about video monitoring and its use and immediately shall take into consideration your later refusal to use the recording and shall remove it. 

6. Processing of personal data for debt management purposes

6.1 If you, as our contractual client, delay paying for our services, we may be forced to process the following personal data received from you for debt management purposes:

6.1.1. First name;

6.1.2. Last name;

6.1.3. Telephone number;

6.1.4. E-mail address;

6.1.5. Other data necessary in this context.

6.2. The legal basis for the processing of personal data is GDPR Article 6 (1) (f) - our legitimate interest in receiving payment for the services provided.

6.3. We may transfer your data we process for this purpose to third parties - courts, bailiffs, and we use companies that provide IT to services to us, acting as data processors, and lawyers.

7. Processing of personal data for accounting purpose

7.1. When you use our services, we process the following personal data for the accounting purposes:

7.1.1. First name;

7.1.2. Last name;

7.1.3. Address;

7.1.4. E-mail address; 

7.1.5. Telephone number;

7.1.6. Data about means of payment, payment sum, time.

7.2. Legal basis for the processing of personal data are GDPR Article 6 (1) (b) - conclusion and execution of the contract, (c) - execution of legal accounting obligations applicable to us.

7.3. We do not transfer your data we process for this purpose to third parties, but for their processing we use companies that provide IT services to us as data processors.

 

8. Procedures and retention periods of personal data storage

8.1. By processing and storing your personal data We shall implement organizational and technical measures that would ensure protection of personal data from accidental or unlawful destruction, modification, disclosure and any other means of unlawful processing. 

8.2.We apply different retention periods for storing personal data depending on the purpose for which your personal data are processed. 

8.3.We apply the following retention periods for personal data storage:

Nr.

Purpose of processing personal data

Retention period

 

Selection of candidates for employment

Until the end of the screening period

 

Personal data processing for the selling, service provision and marketing purposes

Three (3) years after the last visit

 

Accounting

10 years from the date of issue of the accounting document

 

Credit card authorization or confirmation to ensure payment

One (1) year after receipt of the data

 

Video montoring

3 years after the recording

 

Administration of clients‘ profiles

3 years after the last visit

 

Management of debts

1 year from the date of the debt recovery

 

Conclusion and execution of contracts on collaboration with employees and freelance suppliers

 1. years from the end of commercial relationship

8.4. Exceptions to the above-mentioned retention periods may be determined to the extent that such deviations do not violate the rights of you as the data subjects, comply with legal requirements and are properly documented.

8.5. In the event that your certain personal data will be required for the purpose of bringing, enforcing or defending legal claims, we will retain them to the extent that they are necessary to achieve such purposes in a judicial, administrative or extrajudicial procedure.

 

9. Your rights

9.1. You shall at any time have the right, by providing us a request, to access your personal data processed by us and to receive information on how your personal data is processed, to rectify your incorrect, incomplete or inaccurate personal data, and to ask to suspend, except for storage, personal data processing actions if the data is processed in violation of legal requirements. 

9.2. You shall have the right at any time to press button „Unsubscribe“ at the bottom of the e-message. By this you will suspend personal data use for information and marketing purposes. If you have a payable account, the options of the received information may be chosen in your account.

9.3. To the extent that the processing of personal data is based on consent, you have the right to withdraw the consent at any time without affecting the legitimacy of consent-based data processing prior to the withdrawal of consent.

9.4. You can exercise your rights by submitting a written application by e-mail [email protected] or by posting off your request to the address of Data administrator.

 

10. Contact information and complaint submission

10.1. If you have any questions regarding the protection of personal data, please kindly contact us by e-mail [email protected] .

10.2. If you are not satisfied with our response or think that we are processing your data in a way that does not comply with legal requirements, you have the right to file a complaint with the State Data Protection Inspectorate of the Republic of Lithuania as a supervisory authority or with personal data protection institution of your country.

 

11. Information about the use of cookies

11.1. When you visit the Websites, we desire to provide such content and functionality that would best suit your needs. To this end, cookies are used. Cookies are small-volume text files stored on your browser or device (personal computer, mobile phone, or tablet).

11.2. With cookies we aim to provide a more enjoyable experience for the persons browsing the Websites and to improve the Websites themselves. 

11.3. The cookies used on the Website can be grouped into these types:

11.3.1. Cookies that are essential for the website's operation are designed to enable the site to perform its core functions. These cookies allow you to browse the website and use its preferred features; for example, to provide access to secure areas for a particular site; Functional cookies improve your experience on the website. For example, these cookies can store such information as your username when connecting to the website. These cookies can be used to provide services you request, for example, in order to request shipment collection and delivery services or to use services of the third party, for example, social media functions.

11.3.2. Activity (analytical) cookies collect anonymous information about how the visitors use the website. By providing information about visited areas, time spent on specific pages of the website and any problems you encounter, such as error messages, these cookies help us understand how visitors behave on the website. This information helps us to improve the website’s performance.

11.3.3. Marketing cookies are used for observation of visitors on different websites. Commercials are shown, which are relevant and attractive to individual users meaning that they are more valuable for publishers and advertisers of the third parties.

11.3.4. With the help of cookies, we use IP addresses of the Websites` visitors. IP address – computer identifier on internet protocol networks. They can be used to collect different statistical and demographic information for the Website administration and for network error diagnostics but are not used to determine your identity. By using cookies, we collect data on the use of services. 

11.3.5. Detailed information on the use of cookies:

11.3.5.1. Functional cookies

Name

Provider

Purpose

Expiry

Type

[SessionID#27]

Paypal

Pending

3 years

HTTP Cookie

__cfduid

www.anglukalbosklubas.com

Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.

29 days

HTTP Cookie

__paypal_storage__

Paypal

Used in context with the PayPal payment-function on the website. The cookie is necessary for making a safe transaction through PayPal.

Persistent

HTML Local Storage

__stripe_mid

Stripe

This cookie is necessary for making credit card transactions on the website. The service is provided by Stripe.com which allows online transactions without storing any credit card information.

1 year

HTTP Cookie

__stripe_sid

Stripe

This cookie is necessary for making credit card transactions on the website. The service is provided by Stripe.com which allows online transactions without storing any credit card information.

1 day

HTTP Cookie

_kjb_session

www.anglukalbosklubas.com

Pending

1 day

HTTP Cookie

akavpau_ppsd

Paypal

This cookie is provided by Paypal. The cookie is used in context with transactions on the website. The cookie is necessary for secure transactions.

Session

HTTP Cookie

connect.sid

Paypal

The cookie is necessary for secure log-in and the detection of any spam or abuse of the website.

Session

HTTP Cookie

CookieConsent

Cookiebot

Stores the user's cookie consent state for the current domain

1 year

HTTP Cookie

https://q.stripe.com/

Stripe

This cookie is necessary for making credit card transactions on the website. The service is provided by Stripe.com which allows online transactions without storing any credit card information.

Session

Pixel Tracker

m

Stripe

Determines the device used to access the website. This allows the website to be formatted accordingly.

10 years

HTTP Cookie

ts

Paypal

Used in context with the PayPal payment-function on the website. The cookie is necessary for making a safe transaction through PayPal.

Session

Pixel Tracker

ts_c

Paypal

Used in context with the PayPal payment-function on the website. The cookie is necessary for making a safe transaction through PayPal.

3 years

HTTP Cookie

undefined

Wistia

Pending

Persistent

HTML Local Storage

vs_uniques_landing_page

www.anglukalbosklubas.com

Pending

20 years

HTTP Cookie

vs_uniques_offer

www.anglukalbosklubas.com

Pending

20 years

HTTP Cookie

wistia-video-progress-3pc10e1ds7

Wistia

Pending

Persistent

HTML Local Storage

wistia-video-progress-egnt95k8f8

Wistia

Pending

Persistent

HTML Local Storage

wistia-video-progress-ob1c8h4zzm

Wistia

Pending

Persistent

HTML Local Storage

wistia-video-progress-swar4mdob1

Wistia

Pending

Persistent

HTML Local Storage

wistia-video-progress-ve4e31ozkq

Wistia

Pending

Persistent

HTML Local Storage

   1. Analytical cookies

Name

Provider

Purpose

Expiry

Type

_ga

Google

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

2 years

HTTP Cookie

_gat

Google

Used by Google Analytics to throttle request rate

1 day

HTTP Cookie

_gid

Google

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

1 day

HTTP Cookie

loglevel

Wistia

Collects data on visitor interaction with the website's video-content - This data is used to make the website's video-content more relevant towards the visitor.

Persistent

HTML Local Storage

wistia

Wistia

Used by the website to track the visitor's use of video-content - The cookie roots from Wistia, which provides video-software to websites.

Persistent

HTML Local Storage

   1. Marketing cookies

Name

Provider

Purpose

Expiry

Type

_fbp

connect.facebook.net

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

3 months

HTTP Cookie

ads/ga-audiences

Google

Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behavior across websites.

Session

Pixel Tracker

fr

Facebook

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

3 months

HTTP Cookie

tr

Facebook

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

Session

Pixel Tracker

11.6. You can delete or block cookies by selecting the appropriate settings in your browser that allow you to cancel all or some cookies. Each browser is different, so if you don't know how to change your cookie settings, you should find this information in its help menu. It should be noted that by using browser settings that block cookies (including essential cookies), you may experience problems using all or part of the Websites’ features.

 

12. Processing of personal data carried out by third parties

1.2.1. Under certain conditions we can disclose your information to other parties than described above:

1.2.1.1. In order not to violate the law or to respond to a mandatory claim in court proceedings (for example, upon receipt of a court request to provide data);

1.2.1.2. To confirm the legitimacy of our actions;

1.2.1.3. To protect our rights, assets or secure them;

1.2.1.4. In other cases, with your consent or legitimate request.

12.2. Any personal data you provide to us may be transferred to competent authorities in the cases expressly provided for by law.

12.3. The Website provides links to our accounts on social networks. By using third-party services such as visiting our Facebook social network account may be subject to third-party terms and conditions. It is therefore advisable to familiarize yourself with the terms they apply when using such third-party services:

12.3.1. On social networking service „Facebook“ the data policy is given at: https://www.facebook.com/policy.php;

12.3.2. On social networking service „LinkedIn“ the privacy policy (in English) is given at: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

12.3.3. On social networking service „Instagram“ the privacy policy (in English)is given at; https://help.instagram.com/155833707900388. 

12.4. We would also like to draw your attention to the fact that the Website contains links to the websites of other persons, companies or organizations, and that we are not responsible for the content of such websites and/or the methods used by them to enforce their privacy policies, so, before submitting any information about yourself on another website, you should consult their terms and conditions, privacy policy and other information provided on the other website. 

 

13. Final provisions

13.1.  Legal relations related to this Policy shall be governed by GDPR and, in case of a dispute, by the law of the Republic of Lithuania.

13.2. We are not accountable for damages, including damages resulting from interference with usage of the Website, damage or loss of data arising from an act or omission by you or third parties acting on your behalf, including incorrect input of data, other mistakes, conscious malicious behaviour and other wrongful use of the Websites. We shall also not be held responsible for any interference of the Website log in and / or functioning and (or) resulting damage that arises from acts or omissions of third parties not associated with the User, including issues with electricity, web access, etc.

13.3. This Policy shall be reviewed and, if necessary, updated at least once every two years. Policy additions or changes shall take effect from the date of their publication on the Websites. 

13.4. If you use the Website and our services after the Policy update, we will assume that you do not object and are familiar with the changes made.

13.5.  Last modified: 04.03.2020.